Privacy Policy

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@cypherclothing.nl.

Cypher Clothing, gevestigd aan Tramkade 26, ’s-Hertogenbosch (geen bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website: www.cypherclothing.nl

E-mailadres: info@cypherclothing.nl

Telefoonnummer: 06 27202761

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cypher Clothing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cypherclothing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cypher Clothing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je op de hoogte te houden middels een mailing (maximaal één per maand)
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Cypher Clothing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cypher Clothing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cypher Clothing) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cypher Clothing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens vanaf het moment dat je een bestelling plaatst of contact met ons opneemt via het Contactformulier op onze website / direct per mail. Hoe lang je gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens gegenereerd uit bestelling(en) > Bewaartermijn: 10 jaar > Wij bewaren je gegevens in geval van een wettelijke vastgestelde verplichtingen, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden. Ook kunnen je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Je kunt toestemming voor gebruik hiervan op elk moment intrekken.
 • Persoonsgegevens gegenereerd tijdens contactlegging via contactformulier op de website, via e-mail of per telefoon > Bewaartermijn: 10 jaar >  Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens die je ons verstrekt hebt tijdens het contact leggen en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer mailt of belt. Gegevens over het telefoongesprek / mailcontact met jou worden geregistreerd. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Ook kunnen je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Je kunt toestemming voor gebruik hiervan op elk moment intrekken.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Indien de gegevens worden geanonimiseerd, gebruikt Cypher Clothing de zogenaamde overgebleven statistische gegevens voor trendanalyses om zodoende inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cypher Clothing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cypher Clothing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derder aan wie Cypher Clothing jouw gegevens verstrekt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cypher Clothing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cypher Clothing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we voor jou bewaren (gratis één keer per jaar). Mochten de gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, kun je ons vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cypherclothing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cypher Clothing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Cypher Clothing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Je kunt je toestemming voor het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken. Dit kan door op de link te klikken onderaan de mailing of door contact met ons op te nemen via info@cypherclothing.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cypher Clothing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cypherclothing.nl.